DRODZY RODZICE !!!

Od najbliższego poniedziałku, 29 marca 2021 – 16.04.2021r,  obowiązywać zaczną nowe wytyczne wprowadzone przez polski rząd. W związku z powyższym po raz kolejny jesteśmy zmuszeni wprowadzić korekty w naszym wspólnym życiu. To okoliczności mocno uciążliwe, jednak nie pozostaje nam nic innego, jak zastosować się do wytycznych i prosić Państwa o zrozumienie oraz współpracę.

Propozycje zajęć dla dzieci będą przekazywane dla każdej grupy  drogą elektroniczną przez stronę przedszkola na Facebook. Zachęcamy rodziców do monitorowania strony Facebook przedszkola w której będą podawane bieżące informacje organizacyjne.

Rodziców z grup „MOTYLKÓW” i „ŻABEK”  proszę o odbiór podręczników w godz. od 8:00 -13:00

Od poniedziałku będziemy pracować w następującym reżimie i według poniższych reguł wg. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26.03.2021r.   w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 :

NA WNIOSEK RODZICÓW OD DNIA 29.03 – 16.04.2021 r. OTWARTY BĘDZIE TYLKO ODDZIAŁ DYŻURUJĄCY  DLA DZIECI: ,

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

Jeżeli zgodnie z Rozporządzeniem MEN przysługuje Państwu opieka nad dzieckiem, Prosimy Rodziców  o wypełnienie wniosku zgodnie z załączonym poniżej wzorem i złożenie w przedszkolu w dniu przyprowadzenia dziecka lub kierować na

E-mail:
przedszkole@lesnapolana-raczna.pl


 Pozostałym rodzicom w okresie od 29.03 do 18.04 przysługuje zasiłek opiekuńczy.

ZAŁĄCZNIKI  DO POBRANIA :

–  WNIOSEK – Załącznik nr 1

–   ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26.03.2021r.

–  ZARZĄDZENIE Z DNIA 29.03.2021

Rozporządzenie  MEN z dnia 8.04.2021

Z poważaniem Bogusława Sobesto