WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA OD  1  WRZEŚNIA 2020

 

Szanowni Rodzice,

od 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny, rozpoczynamy go w zupełnie innej rzeczywistości związanej z trwającą wciąż pandemią koronawirusa.Przedszkole funkcjonować będzie w warunkach reżimu  sanitarnego. Patrząc na codzienne niepokojące statystyki dotyczące  aktualnych zakażeń w województwie małopolskim i samym Krakowie musimy  wszyscy bezwzględnie przestrzegać ustalonych zasad. Często utrudniają   one i zmieniają normalne funkcjonowanie przedszkola, do jakiego wszyscy  – i dzieci, i rodzice, i pracownicy jesteśmy przyzwyczajeni, ale są one konieczne dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Bardzo proszę o wyrozumiałość i bezwzględne przestrzeganie ustalonych zasad . Bezpieczeństwo dzieci Państwa rodzin i pracowników, które jest moim priorytetem zależy od naszej wspólnej odpowiedzialności.

Proszę o codzienne śledzenie strony internetowej przedszkola (zakładka aktualności i zakładki poszczególnych grup) lub Facebook gdzie –  będą  ukazywać się wszystkie informacje dotyczące pracy przedszkola  w nowym roku szkolnym.

W sprawach pilnych, wątpliwościach  czy pytaniach

– proszę korzystać z kontaktu –        tel. :   510 164 156 (dyrektor Bogusława Sobesto)       lub     E-mail:  przedszkole@lesnapolana-raczna.pl
Prosimy zapoznać się z   Wewnętrznymi  Procedurami  Bezpieczeństwa  Epidemicznego oraz podstawowymi zmianami w organizacji pracy przedszkola, wynikających z  wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podyktowanymi warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki. (zał poniżej)

 PROSIMY RODZICÓW O DOSTARCZENIE  W PIERWSZYM DNIU:

 • oryginał oświadczenia podpisany przez rodziców.  Rodzic wrzuca  do pojemnika znajdującego się przed wejściem do budynku przedszkola .
 • Ubrań dziecka na zmianę wraz z pantofelkami, które powinny znajdowac się   w szczelnie  zamkniętym podpisanym worku.
 • prosimy rodziców o dostarczenie aktualnego zaświadczenia od lekarz   dzieci z objawami alergii.

 

Rodzice nie wchodzą do przedszkola, ale oczekują na wynik pomiaru temperatury  swojego dziecka (w wypadku stwierdzenia objawów chorobowych w tym temperatury powyżej 37 stopni dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola) Pomoc nauczyciela odbiera dziecko od rodzica w drzwiach wejściowych budynku , przebiera dziecko w szatni i zaprowadza do sali zajęć.

 • PRZEDSZKOLE CZYNNE  OD   7:00 – 17:00

           DZIECI  PRZYPROWADZAMY     do godz. 9:30

 • GODZINY POSIŁKÓW:

   Śniadanie                 9:00 -9:20

II Śniadanie             11:00  -11:15

Obiad                        12:30 -13:00  

Podwieczorek           14:30 -14:45

Ze względu na reżim sanitarny posiłki  wydawane są tylko w w/w godzinach    NIEZBĘDNA  PUNKTUALNOŚĆ !!!

 

Od godz.17:00 rozpoczyna się dezynfekcja placówki, w tym czasie dzieci nie mogą  przebywać  w przedszkolu !!!

 

RODZICU PAMIĘTAJ:

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • W miarę możliwości zadbaj o to, aby do przedszkola twoje dziecko przyprowadzała i odbierała ta sama osoba, która ma obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5 m z Osoba , która przyprowadza dziecko oddaje je pod opiekę pomocy nauczyciela przy drzwiach wejściowych do przedszkola (nie wchodzi do wewnątrz). Podobnie po południu dziecko do drzwi przyprowadzi pomoc.
 • Dla szybkiej sprawnej komunikacji, między Tobą a Przedszkolem, podaj dyrektorowi swój aktualny numer telefonu.
 • Zaopatrz siebie w indywidualną osłonę nosa i ust na terenie obiektu przedszkola.
 • Rodzic oddaje  zdrowe dziecko przy drzwiach głównych przedszkola. Dziecko zostanie przyjęte po sprawdzeniu temperatury. Gdzie zaprowadzane jest przez pomoc do  sali i  myje ręce.
 • Odbiór dziecka odbywa się w następujący sposób: rodzic dzwoni do drzwi wejściowych; pracownik przedszkola ubiera dziecko i oddaje rodzicowi. Nie istnieje możliwość wejścia rodzica do przedszkola. Zakaz wchodzenia osób trzecich na teren placu zabaw.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych .
 • Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren przedszkola ( spacery, wycieczki) do odwołania.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.

Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.  

      Organizacja opieki w placówce

 1. Jedna grupa dzieci powinna w  miarę możliwości organizacyjnych przebywać  w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy w ciągu dnia, przyporządkowani są ci sami nauczyciele i pomoc nauczyciela .
 2. Dzieci zostały przydzielone do swoich grup zgodnie z listą przekazaną do wiadomości rodzicom ( drzwi wejściowe budynku przedszkola).
 3. Z sal zabaw zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować lub uprać np. dywany, pluszowe zabawki, puzzle, książki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są  przybory sportowe,  np. piłki, skakanki, obręcze, należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 4. Dziecko nie może przynosić z sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 5. Na terenie przedszkola znajduje się minimum 1 termometr bezdotykowy który będzie dezynfekowany.
 6. Dzieci nie będą myć zębów w przedszkolu do odwołania.    Dzieci najmłodsze leżakują.
 7. Dzieci nie dotykają odzieży innych dzieci pozostawionych w szatni.
 8. Do ogrodu grupy dzieci wychodzą w wyznaczonych godzinach, aby w szatni nie stykały  się z sobą dzieci z różnych grup. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, będą mogły korzystać   z istniejącego na terenie placówki placu zabaw.
 9. Nauczyciele przypisani do grup przebywają z dziećmi na wyznaczonym dla grupy terenie.
 10. Sale zabaw będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 11. Nie ma możliwości zostawiania w przedszkolu wózków, fotelików samochodowych i   innych sprzętów przyniesionych z domu.
 12. Wszystkie konieczne sprawy związane z rodzicami są możliwe do załatwienia  telefonicznie lub mailowo.
 13. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na dyrektorze.

    

 PRZEPISY KOŃCOWE:

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Niepublicznym Przedszkolu ”LEŚNA POLANA” w Rącznej od dnia 31 sierpnia  2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy, których wewnętrzne procedury dotyczą zobowiązani są do zapoznania się  i  bezwzględnego jej przestrzegania  i stosowania.
 3. Procedury mogą ulec aktualizacji na wniosek dyrektora Niepublicznego Przedszkola ”LEŚNA POLANA” w Rącznej   w sytuacji zmian aktów prawnych.                                                                    BEZPIECZEŃSTWO DZIECI  I PRACOWNIKÓW JEST DLA NAS PRIORYTETEM

                                                                                                 Dyrektor:  Bogusława Sobesto

1.  Oświadczenie o przyjecie dziecka do przedszkola w zmienionych warunkach pracy placówki.

2. WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO