Statut Niepublicznego Przedszkola „Leśna Polana”

w Rącznej


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole „Leśna Polana” w Rącznej;

 2. dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Leśna Polana” w Rącznej;

 3. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

 4. nauczycielach – należy przez to rozumieć wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach pedagogicznych w Niepublicznym Przedszkolu „Leśna Polana” w Rącznej;

 5. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Niepublicznego Przedszkola „Leśna Polana” w Rącznej;

 6. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

 7. Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

 8. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Właściciela Niepublicznego Przedszkola „Leśna Polana” – Bogusławę Sobesto;

 9. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie;

 10. Wicedyrektorze – należy przez to rozumieć wicedyrektora ds. pedagogicznych Niepublicznego Przedszkola „Leśna Polana” w Rącznej.

§ 2

 1. Niepubliczne Przedszkole „Leśna Polana” w Rącznej jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez Bogusławę Sobesto.

 2. Przedszkole zostało wpisane do ewidencji przedszkoli niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Liszki pod numerem ewidencyjnym SA. 4320-2/09 zaświadczenie nr 2/2009 z dn. 8.12.2009 r.

 3. Przedszkole nosi nazwę: Niepubliczne Przedszkole „Leśna Polana”.

 4. Siedzibą Przedszkola jest budynek pod adresem: 32-060 Liszki, Rączna 581.

Adres strony internetowej przedszkola: www.lesnapolana-raczna.pl

 1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Właściciel/ Dyrektor Przedszkola – Bogusława Sobesto.

 2. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

 3. Przedszkole używa pieczęci o brzmieniu:

Niepubliczne Przedszkole „Leśna Polana” Sobesto Bogusława

32-060 Liszki, Rączna 581

tel. 510-164-156

NIP 944-152-08-39 REGON 122697044

 1. Logo Przedszkola: Przedszkole ma logo.

 2. Przedszkole działa w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.2017, poz.59) oraz niniejszego statutu.

 3. Przedszkole jest przedszkolem niepublicznym, które: 1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę
  programową wychowania przedszkolnego;

2) zapewnia płatne nauczanie, wychowanie i opiekę na podstawie umowy zawartej
między rodzicami dzieci i organem prowadzącym;

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

4) zatrudnia nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje określone w odrębnych
przepisach.

11. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych, zapewnia dzieciom możliwość

korzystania z:

1) pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki

2) gabinetu psychologiczno – pedagogicznego

3) placu zabaw i ogrodu przedszkolnego

4) pomieszczeń sanitarno – higienicznych

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na
tej podstawie, a w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

2. Celem Przedszkola jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia
sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych
relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o
zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w
zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób
zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,
aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności,
które są ważne w edukacji szkolnej;

11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez
rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie
pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,
a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;

12) podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej
– przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej i
etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości
narodowej etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki
języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych
etapach edukacyjnych.

§ 4

 1. Do zadań przedszkola należy:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m. in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacjach zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

10) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

11) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

12) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w Przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

13) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

14) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

15) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających chęci poznawania innych kultur.

§ 5

 1. W ramach posiadanych możliwości, Przedszkole zgodnie z odrębnymi przepisami,
  organizuje i udziela dzieciom i ich rodzicom oraz nauczycielom, pomoc psychologiczno –
  pedagogiczną i logopedyczną.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. Pomoc ta udzielana jest w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest wszystkim dzieciom i polega na rozpoznawaniu, zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności z:

1 ) uzdolnień;

2) niepełnosprawności;

3) nieprzystosowania społecznego;

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

5) z zaburzeń zachowania lub emocji;

6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

7) choroby przewlekłej;

8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) niepowodzeń edukacyjnych;

10) zaniedbań środowiskowych, związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny;

11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą

4. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom w trakcie

bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:

  1. zajęć rozwijających uzdolnienia

  2. zajęć specjalistycznych i korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych oraz rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

  3. porad i konsultacji;

  4. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

  5. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest każdorazowo dobrowolne i nieodpłatne.
  6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje, planuje i koordynuje organ prowadzący przedszkole.
  7. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń,
  8. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu udzielają nauczyciele oraz specjaliści wykonujący zadania w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności: psycholog, pedagog, logopeda, zwani dalej „specjalistami”.
  9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana i udzielana jest we współpracy z:

1) rodzicami dzieci;

2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym, specjalistycznymi, zwanymi
dalej „poradniami”;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,
dzieci młodzieży.

10. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest z inicjatywy:

1) rodziców dzieci;

2) dyrektora przedszkola;

3) nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi;

4) poradni,

5) asystenta nauczyciela,

6) pracownika socjalnego,

7) asystenta rodziny,

8) kuratora sądowego.

11. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w
przedszkolu, w tym ustalenie dla dziecka form udzielania tej pomocy, okres udzielania
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem
zespołu. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół
opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny uwzględniający
zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowany do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
dziecka. Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny opracowuje zespół, który
tworzą odpowiednio nauczyciele wychowawcy grup i specjaliści prowadzący zajęcia z
dzieckiem.

12. Przedszkole może realizować zindywidualizowaną ścieżkę obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, są organizowane dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

13. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane: wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz indywidualnie z uczniemObjęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni,
z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. Opinia zawiera do realizacji zakres w jakim dziecko będzie brać udział w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych, okres objęcia dziecka zindywidualizowana ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok a także działania jakie powinny być podjęte w celu usunięcia ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.

14. Dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką może realizować w przedszkolu program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

15. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor przedszkola ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z dzieckiem, uwzględniając konieczność realizacji przez dziecko podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

16. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

17. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. Zajęcia prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.

18. W przypadku dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną specjaliści wspierają  nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych dziecka.

19. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku w formach wskazanych w rozporządzeniu oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

20. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców dziecka. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, organ prowadzący przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w danym przedszkolu rodziców dziecka.

§ 6

 1. Przedszkole organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych:

1) słabo słyszących;

2) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;

3) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym;

5) z chorobami przewlekłymi;

6) z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi.

 1. Dla dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego, opracowywane są „Indywidualne Programy Edukacyjno –Terapeutyczne” dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych dziecka, uwzględniające zalecenia ujęte w orzeczeniu.

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom niepełnosprawnym:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie warunki do nauki, właściwe do indywidualnych potrzeb rozwojowych;

3) możliwość udziału w zajęciach specjalistycznych logopedycznych, socjoterapeutycznych, kompensacyjnych;

4) możliwość udziału w innych zajęciach odpowiednich ze względu na indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, szczególnie w
innych zajęciach o charakterze terapeutycznym;

5) możliwość przygotowania dzieci do samodzielności w życiu dorosłym;

6) szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

§ 7

1.Przedszkole może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci mając na celu  pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

2. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez dyrektora przedszkola, pracą zespołu koordynuje dyrektor.

3. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;

2) psycholog;

3) logopeda;

4) inni specjaliści.

4. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;

2) nawiązanie współpracy z:

a) przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,

b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,

c) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;

4) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;

5) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

5) Program określa w szczególności:

1) sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie do nauki w szkole, eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;

2) wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu;

3) w zależności od potrzeb – zakres współpracy,

4) sposób oceny postępów dziecka.

6) Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez zespół.

7) Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji
na te zachowania;

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy
z dzieckiem;

3) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

8) Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka, który zawiera:

1) imię i nazwisko dziecka;

2) numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz datę wydania tej opinii;

3) ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania;

4) ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;

5) Informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego wspomagania.

9) Przedszkole prowadzi dzienniki i karty realizacji pracy terapeutycznej z dzieckiem z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

10) Dzienniki zajęć i dokumentacja indywidualnej pracy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej z dzieckiem zawiera, indywidualny program pracy z dzieckiem, czas trwania zajęć terapeutycznych, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów dziecka, ocenę realizacji programu pracy oraz wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel specjalista potwierdza podpisem.

§ 8

1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej.

2. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę
religii na wniosek rodziców wyrażony na piśmie.

§ 9

Sposób realizacji zadań przedszkola jest ustalony w koncepcji przedszkola lub w rocznym planie pracy przedszkola, tygodniowych, dwutygodniowych lub miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów i odbywa się poprzez: 1) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego, wszechstronnego rozwoju dziecka z
wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych;

2) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym

uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

3) sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze akceptacji umożliwiającej dzieciom
osiągnięcie dojrzałości szkolnej;

4) troszczenie się o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;

5) rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci;

6) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole;

7) wspomaganie rodziny dziecka w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych dziecka;

8) realizowanie zadań w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, określonych
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

§ 10

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej przedszkola są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjno-wychowawcze z całą grupą;

 1. zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;

 2. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;

 1. okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych;

 2. zabawy dowolne dzieci;

 3. organizowanie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu;

 4. zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci, prowadzone zgodnie z kompetencjami nauczycieli i specjalistów, w ramach pakietu oraz inne, organizowane za zgodą oraz na koszt rodziców;

 5. organizowanie nauki pływania zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Przedszkole może prowadzić, określoną odrębnymi przepisami, działalność innowacyjną i
eksperymentalną uwzględniającą możliwość wprowadzania nowych rozwiązań
programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej. Przedszkole może prowadzić powyższą działalność również
w celu wprowadzania odmiennych od powszechnie obowiązujących warunków działania i
organizacji placówki.

Rozdział 3

Bezpieczeństwo dzieci

§ 11

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem.

 2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

 3. Pracownicy przedszkola odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych ichopiece dzieci od momentu odebrania dziecka od rodziców do chwili przekazania dziecka rodzicom.

 4. Wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, o których zostali pouczeni.
 5. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności, nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola.
 6. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa, wspomaga asystent nauczyciela.
 7. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela oraz informuje go o wszystkich sprawach dotyczących dzieci.
 8. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej, uzasadnionej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę nad powierzonymi dziećmi upoważnionej osoby, która odpowiada za zachowanie i przestrzeganie odpowiednich zasad warunkujących bezpieczeństwo dzieci, którymi się opiekuje.
 9. Stałą opiekę nad dziećmi w oddziale dzieci 2,5; 3-letnich, pełni asystent nauczyciela.
 10. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza teren przedszkola, nauczyciela dzieci 2,5; 3-letnich wspomaga inny nauczyciel lub asystent nauczyciela.
 11. W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza teren przedszkola nauczyciel powinien zapewnić dodatkową opiekę – na każde 15 dzieci powinien przypada przynajmniej jeden opiekun.
 12. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 13. Podczas wycieczek autokarowych opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, na wniosek nauczyciela wspomagającego lub nauczyciela wychowawcy grupy, pełnią rodzice, bądź osoby przez nich upoważnione.
 14. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek i wyjść poza teren przedszkola określone są w Regulaminie spacerów i wycieczek.
 15. Przedszkole może organizować wyjazdy o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym z każdorazowo ustalonym programem – tzw. „zielone przedszkole”. Miejsce wyjazdu każdorazowo będzie uzgadniane z rodzicami.
 16. Przedszkole nie zapewnia opieki dzieciom, które nie mogą brać udziału w zajęciach poza siedzibą przedszkola.

§ 12

1. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy jest ona niezbędna oraz powiadomienie Właściciela Przedszkola Bogusławę Sobesto lub wicedyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach, np. wysokiej temperaturze dziecka.

2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel, Właściciel Przedszkola – Bogusława Sobesto lub wicedyrektor, informuje rodziców telefonicznie o jego stanie, równocześnie dokonując wpisu w zeszycie, a rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

3. Nauczyciel jest upoważniony do poinformowania rodziców o konieczności zabrania
dziecka do domu, jeżeli :

1) z powodu złego samopoczucia dziecko nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach;

2) jego stan zdrowia wymaga fachowej opieki;

3) naraża inne dzieci na chorobę.

4. Nauczyciele przedszkola odseparowują chore dziecko od innych dzieci.

5. Rodzice, po otrzymaniu informacji od nauczyciela, powinni odebrać dziecko z przedszkola i zaprowadzić je do lekarza.

6. Dziecko może wrócić do przedszkola po chorobie, po dostarczeniu zaświadczenia od lekarza o stanie zdrowia dziecka.

§ 13

 1. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe winny posiadać stosowne kwalifikacje oraz ubezpieczenie OC.

 2. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo dzieci powierzonych jej opiece.

 3. Podczas zajęć dodatkowych powinien być obecny nauczyciel, sprawujący w tym dniu
  stałą opiekę nad dziećmi, który również odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

§ 14

1. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za
zgodą i odpłatnością rodziców.

2. W przypadku, kiedy rodzice nie ubezpieczają dziecka w przedszkolu od następstw
nieszczęśliwych wypadków, zobowiązani są dostarczyć Właścicielowi Przedszkola –
Bogusławie Sobesto lub wicedyrektorowi, stosowne oświadczenie lub kopię ubezpieczenia z
numerem polisy, jeżeli dziecko ubezpieczone jest indywidualnie.

§ 15

 1. W przedszkolu, w stosunku do dzieci nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich, ani podawania farmaceutyków z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy.

 2. W sytuacjach nagłych – zagrażających życiu dziecka, wzywane jest pogotowie ratunkowe, z równoczesnym poinformowaniem o tym fakcie rodziców.

 3. W szczególnym przypadku, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców, nauczyciel, przy świadku /np. innym pracowniku przedszkola/ może podać wskazane przez rodziców leki zgodnie z instrukcją zawartą w oświadczeniu.

 4. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę, nie należy przyprowadzać do przedszkola – podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) oraz art. 5 ust. 7 pkt. 1 oraz art. 1 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami).

 5. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki (dotyczy chorób sezonowych, zakaźnych etc.).

 6. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola i poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

 7. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

 8. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych, dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

 9. Rodzice dziecka z katarem lub kaszlem alergicznym zobowiązani są do dostarczenia do przedszkola stosownego zaświadczenia od lekarza specjalisty.

 10. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

§ 16

1. Dziecko przewlekle chore może uczęszczać do przedszkola.

2. Rodzic dziecka przewlekle chorego zobowiązany jest do:
1) przekazania Właścicielowi Przedszkola – Bogusławie Sobesto, dyrektorowi lub
nauczycielowi, wydanego przez lekarza zaświadczenia o chorobie dziecka;

2) omówienie z nauczycielem szczegółów na temat choroby i wynikających z niej ograniczeń oraz sposobu udzielania pomocy w stanach zagrożenia;

3) pozostawienie w przedszkolu, osobom upoważnionym, numerów telefonów
komórkowych do rodziców, lekarza i pielęgniarki.

3. W przypadku chorób przewlekłych obowiązuje oddzielna procedura podawania
farmaceutyków:

1) w przypadku dziecka przewlekle chorego, którego stan zdrowia pozwala na uczęszczanie do przedszkola, na podstawie pisemnej prośby rodziców i zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę, dopuszcza się podawanie leków przez osoby
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, w trakcie pobytu w przedszkolu;

2) w przypadku dzieci przewlekle chorych wymagających podawania leków ratujących życie, wymagane jest wskazanie lekarskie oraz pisemna prośba rodziców dziecka oraz zgoda nauczyciela lub asystenta nauczyciela;


3) przekazania Właścicielowi Przedszkola – Bogusławie Sobesto, dyrektorowi lub nauczycielowi, pisemnego oświadczenia o rodzaju pomocy, sposobie i ilości podawanych leków;

4) wyposażenie apteczki przedszkola w ewentualne lekarstwa;
5) zawarcie z pracownikami przedszkola odpowiedniego porozumienia.

4. Do przedszkola może uczęszczać dziecko mające zalecenia do specjalnej diety
pokarmowej.

5. Rodzic dziecka z alergią pokarmową zobowiązany jest do:
1) przekazania Właścicielowi Przedszkola – Bogusławie Sobesto, dyrektorowi lub
nauczycielowi, zaświadczenia o chorobie dziecka i zalecanej diecie pokarmowej
wydanego przez lekarza;
2) omówienie z Właścicielem Przedszkola – Bogusławą Sobesto, dyrektorem lub
nauczycielem, szczegółów na temat choroby i wynikających z niej ograniczeń;

3) pisemne uzgodnienie z Właścicielem Przedszkola – Bogusławą Sobesto,
dyrektorem lub nauczycielem, szczegółowej diety pokarmowej – produktów lub
składników dozwolonych i zabronionych.

6. Ustalona dieta jest przekazana do realizacji, po akceptacji rodzica potwierdzonej
własnoręcznym podpisem.

7. Rodzic dziecka z alergią pokarmową zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich zmian w
diecie dziecka, w celu dokonania korekty i wprowadzeniu zmian po akceptacji rodzica
potwierdzonej własnoręcznym podpisem.

§ 17

1. Szczegółowe zasady przyprowadzania dzieci do przedszkola i odbierania ich z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo:

1) dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godz. 7:00 do 9:00;

2) spóźnienie dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godz. 9:00;

3) rodzice lub osoby upoważnione przez rodziców, przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu;

4) rodzice lub osoby upoważnione przez rodziców, wprowadzają dziecko do szatni przedszkolnej, pomagają mu w przygotowaniu się do wejścia do sali przedszkolnej (zmiana obuwia, ubrania) i wprowadzają dziecko na salę przedszkolną pod opiekę nauczyciela;

5) rodzice lub osoby upoważnione przez rodziców, odbierają dziecko osobiście z sali przedszkolnej;

6) rodzice lub osoby upoważnione przez rodziców, mogą również w celu odebrania dziecka z przedszkola, kontaktować się z nauczycielem przez domofon, wtedy dziecko jest odprowadzone z sali przez asystenta nauczyciela i bezpośrednio przekazane pod opiekę rodzicom;

7) rodzice oraz osoby upoważnione przez rodziców, ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka do momentu wejścia dziecka do grupy i od momentu odebrania dziecka i jego wyjścia z grupy;

8) rodzice lub osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka z przedszkola, odbierając dziecko przebywające w ogrodzie przedszkolnym, są zobowiązani po wejściu na teren ogrodu, do niezwłocznego zgłoszenia się do nauczyciela w celu
odebrania dziecka;

9) nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka, od momentu wejścia rodziców lub innych osób upoważnionych do odbioru dziecka, na teren ogrodu;

10) nauczyciel nie odpowiada także za bezpieczeństwo innych dzieci, nie uczęszczających do przedszkola, które przychodzą na teren ogrodu z rodzicami lub osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców.

3. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.

4. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i nr jej dowodu osobistego. Upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez rodzica.

5. Upoważnienie powinno być dostarczone osobiście przez rodziców do nauczycielki z grupy i pozostać w dokumentacji przedszkola.

6. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.

7. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

8. W przypadku wychowanków Domów Dziecka, dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez osoby upoważnione przez dyrektora Domu Dziecka.

9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, środki odurzające) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

10. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany Właściciel Przedszkola – Bogusława Sobesto lub dyrektor. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

11. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest o zaistniałym fakcie powiadomić rodziców telefonicznie.

12. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę.

13. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami i nadal sprawuje opiekę nad dzieckiem w przedszkolu do chwili odebrania dziecka przez rodziców.

14. W szczególnym przypadku, kiedy żaden z rodziców, ani upoważnione przez nich osoby nie mogą odebrać dziecka z przedszkola, rodzice są zobowiązani do telefonicznego powiadomienia nauczyciela o tym fakcie i wskazania innej osoby, na którą delegują uprawnienia do odbioru dziecka. W tej sytuacji, nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanej informacji, wykonując telefon do jednego z rodziców w celu potwierdzenia zaistniałej sytuacji.

15. W przypadku, kiedy dziecko zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola,

rodzice zobowiązani są do zapłaty za sprawowanie dodatkowej opieki nad dzieckiem, zgodnie z ustaleniami w umowie zawartej z właścicielem przedszkola.

16. Inne sytuacje, w jakich przedszkole nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka, a które zagrażają jego bezpieczeństwu z winy rodziców lub osób upoważnionych przez rodziców do odprowadzania lub odbierania dziecka z przedszkola:

1) pozostawienie dziecka przy schodach prowadzących na piętro;

2) doprowadzenie dziecka do drzwi wejściowych;

3) z dużej odległości, na terenie ogrodu, nawoływanie dziecka przez rodziców; 4) odebranie dziecka spod opieki nauczyciela, a następnie bez wiedzy i zgody personelu przedszkola, pozostawienie dziecka na terenie przedszkola, w szczególności na terenie ogrodu przedszkolnego.

17. W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka z przedszkola przez osoby nie upoważnione, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodzica i policję.

18. Dzieci, którym gmina zapewnia bezpłatny dowóz do przedszkola, mają zapewnioną opiekę w czasie przejazdu.

19. Rodzice dzieci dojeżdżających są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci w ustalonym miejscu i czasie.

Rozdział 3

Organy przedszkola

§ 18

1. Organami przedszkola są:

1) Organ prowadzący – Właściciel Przedszkola – dyrektor Bogusława Sobesto;

2) Wicedyrektor Przedszkola ds. pedagogicznych;

3) Rada Pedagogiczna.

§ 19

 1. We wszystkich sprawach wymagających decyzji Organu Prowadzącego, Przedszkolem kieruje Właściciel Przedszkola – Bogusława Sobesto.

 2. Organ Prowadzący – Właściciel Przedszkola – Bogusława Sobesto:

1) opracowuje i zatwierdza Statut Przedszkola;

2) wprowadza i zatwierdza zmiany w Statucie Przedszkola zgodnie z aktualnymi

przepisami prawa oświatowego;

3) kieruje bieżącą działalnością przedszkola;

4) reprezentuje przedszkole w stosunkach zewnętrznych;

5) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i

innych pracowników;

6) zarządza finansami i majątkiem przedszkola;

7) nadaje stopień awansu nauczycielowi mianowanemu.

3. W przypadku nieobecności Właściciela Przedszkola – Bogusławy Sobesto, zastępuje
ją wicedyrektor przedszkola ds. pedagogicznych.

4. Szczegółowe kompetencje Właściciela Przedszkola – Bogusławy Sobesto:

1) zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola;

2) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych
warunków dzieciom, nauczycielom i innym pracownikom w czasie zajęć
realizowanych przez przedszkole, a także organizowanych poza jego
siedzibą;

3) współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami, środowiskiem i innymi instytucjami
działającymi na rzecz dziecka;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji;
5) odpowiada za funkcjonowanie przedszkola w zakresie spraw finansowych i
administracyjnych;

6) odpowiada za dokumentację kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) wyposaża przedszkole w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów;

8) zawiera umowy z rodzicami dzieci o świadczenie usług przedszkola;

9) ustala wysokości wszelkich opłat związanych z korzystaniem z przedszkola;

10) stwarza w przedszkolu atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości;

11) umożliwia zgodnie z prawem, współdziałanie i współpracę organów przedszkola;

12) rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia;

13) działa jako ostateczna instancja w sprawach nie rozwiązanych przez dyrektora przedszkola ds. pedagogicznych.

5. Właściciel Przedszkola – Bogusława Sobesto z wicedyrektorem ds. pedagogicznych
współpracuje w zakresie:
1) kontrolowania przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczącego działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;

2) wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego;

3) inspirowania nauczycieli do innowacji pedagogicznej, metodycznej i organizacyjnej;

4) prowadzenia obserwacji zajęć dydaktycznych i innych oraz bieżącej kontroli pracy nauczycieli;

5) ustalania ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;

6) opracowania i zatwierdzenia Statutu Przedszkola;

7) wprowadzania i zatwierdzania w Statucie Przedszkola zmian zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego;

8) opracowania regulaminów o charakterze wewnętrznym.

6. Właściciel Przedszkola – Bogusława Sobesto jest kierownikiem zakładu pracy dla
zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, wicedyrektora ds. pedagogicznych oraz
pracowników nie będących nauczycielami.
Decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

2) zatrudniania i zwalniania wicedyrektora przedszkola ds. pedagogicznych;

3) ustalania pracownikom przydziału zadań i obowiązków;

4) organizuje dla pracowników szkolenia BHP;

5) dokonywania oceny wszystkich pracowników według kryteriów określonych regulaminem;

6) przyznawania premii, nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

7) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

§ 20

1. Wicedyrektor ds. pedagogicznych:

1) zastępuje Właściciela Przedszkola – Bogusławę Sobesto w przypadku jej nieobecności;

2) reprezentuje przedszkole w stosunkach zewnętrznych;

3) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

2. Szczegółowe kompetencje wicedyrektora ds. pedagogicznych:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny;

2) realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz
sprawujący nadzór pedagogiczny;

3) powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, którego dziecko mieszka, o spełnianiu przez
dziecko obowiązku odbywania rocznego przygotowania oraz o zmianach w tym
zakresie;

4) współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami, środowiskiem i innymi instytucjami
działającymi na rzecz dziecka;

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji;

6) nadaje stopień awansu nauczycielowi kontraktowemu;

7) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, które stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego;

8) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania
przedszkolnego, podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3. Wicedyrektor ds. pedagogicznych sprawuje nadzór pedagogiczny polegający na:

1) ocenianie stanu i warunków oraz analizowanie i ocena efektów działalności wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;

2) przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywaniu jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola;

3) kontrolowaniu przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczącego działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;

4) wspomaganiu nauczycieli w realizacji ich zadań.

4. Wicedyrektor ds. pedagogicznych w ramach nadzoru pedagogicznego może:

1) może opracować na dany rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego w formie uznanej przez niego za najbardziej przydatną; plan nadzoru może być podany nauczycielom do wiadomości w sposób określony w przedszkolu;

2) prowadzić obserwacje zajęć dydaktycznych i innych oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli;

3) dokonywać oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) gromadzić informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5) może w ramach obowiązującego prawa, dokumentować prowadzone przez siebie czynności wg swojego uznania, w szczególności mogą to być notatki z czynionych obserwacji, arkusze obserwacji, arkusze kontroli oraz inne dokumenty.

5. Dyrektor ds. pedagogicznych z organem prowadzącym współpracuje w zakresie:

1) wykonywania zadań związanych z kierowaniem bieżącą działalnością przedszkola;

2) prowadzenia dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z obowiązującym
prawem;

3) wykonywania zadań związanych zapewnieniem bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a także w zajęciach organizowanych poza jego siedzibą;

4) sprawowania opieki nad dziećmi oraz stwarzania warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

5) organizowania współpracy z rodzicami i środowiskiem oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka;

6) współdziałania ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk,

7) ustalania pracownikom pedagogicznym przydziału zadań i obowiązków;

8) opracowania i zatwierdzenia Statutu Przedszkola;

9) wprowadzania i zatwierdzania w Statucie Przedszkola zmian zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego;

10) opracowania regulaminów o charakterze wewnętrznym.

§ 21

1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności i działa na jego podstawie.

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

4.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: wicedyrektor przedszkola ds. pedagogicznych oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest wicedyrektor przedszkola ds. pedagogicznych. 6. Przewodniczący Rady Pedagogicznej:

1) prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej;

2) odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej;

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji;

4) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

5) opracowuje wspólnie z Radą Pedagogiczną roczny plan pracy przedszkola;

6) nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, przedstawia Radzie Pedagogicznej, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
7. Wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego mogą być podane rodzicom, jeżeli
dyrektor ds. pedagogicznych lub organ prowadzący, uzna to za konieczne.

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu I półrocza i po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. 9. W zebraniach rady Pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 10. W zebraniach rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
przedszkola. 11. Zebrania mogą być organizowane na wniosek dyrektora przedszkola ds. pedagogicznych,
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego przedszkole, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

12. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

13. Nauczyciele oraz inne osoby biorące udział zebraniu Rady Pedagogicznej są
zobowiązane do nie ujawniania poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej spraw,
które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników przedszkola.

14. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola na dany rok szkolny;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4) ustalanie regulaminu swojej działalności;

15. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć w przedszkolu;

2) program wychowawczy przedszkola;

3) program profilaktyczny przedszkola;

4) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

5) program wychowania przedszkolnego zaproponowany przez nauczyciela, do użytku w przedszkolu.

§ 22

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia, jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.

2. Współpraca między organami przedszkola odbywa się na zasadzie partnerstwa i wzajemnego poszanowania.

3. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:

1) organizowanie wspólnych zebrań;

2) planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

4. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.

§ 23

1. Nieporozumienia i spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a dyrektorem ds. pedagogicznych lub organem prowadzącym rozstrzyga się poprzez:

1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron;

2) podejmowanie próby wyjaśniania istoty nieporozumień;

3) mediacje;

4) umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie.

3. W sprawach spornych strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego przedszkole lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

4. Decyzja organu jest ostateczna.

Rozdział 4

Organizacja przedszkola

§ 24

 1. Przedszkole jest przedszkolem trzy oddziałowym.
 2.  Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 3. Grupa dzieci liczy maksymalnie 25 osób.
 4.  Przedszkole świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze przez cały rok szkolny.
 5. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia
  następnego roku.
 6. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do końca roku szkolnego w roku  kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 1. Właściciel Przedszkola – Bogusława Sobesto może przyjąć do przedszkola dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku, na innych zasadach odpłatności.
 2. Szczególne przypadki przyjmowania dzieci, które nie ukończyły 2,5 roku:

1) rodzeństwo dziecka aktualnie uczęszczającego do przedszkola;

2) szybki, intensywny rozwój dziecka, które czuje potrzebę kontaktu z rówieśnikami;

3) sytuacja materialna – np. matka jest zmuszona podjąć pracę.

 

§ 25

1. Zajęcia w przedszkolu prowadzone są w oddziałach obejmujących dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności, pokrewieństwa.

2. Liczba dzieci w oddziale do 25 osób.

3. Liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale ogólnodostępnym – 3.

4. Właściciel Przedszkola – Bogusława Sobesto, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w oddziałach, w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.

5. W okresie obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, świąteczne, epidemia grypy, okres wakacyjny, itd.) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych.

§ 26

1. Właściciel przedszkola, powierza poszczególne oddziały opiece jednemu, dwóm, lub trzem nauczycielom, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

2. W przypadku przyjęcia dzieci niepełnosprawnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

3. W przypadku przyjęcia do jednej grupy, co najmniej dwojga dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, z niepełnosprawnością ruchową, z cechami autystycznymi, może nad tymi dziećmi podczas zajęć organizowanych przez nauczyciela, sprawować opiekę nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, lub pomoc
nauczyciela.

4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby przynajmniej jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 27

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż jeden rok.

2. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym, może być objęte dziecko powyżej 5 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

§ 28

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu lub zestawu programów wychowania przedszkolnego, zgodnego z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego”, określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2. W przedszkolu, wyboru programu dokonują nauczyciele, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci.

3. Wybrany program wychowania przedszkolnego nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola ds. pedagogicznych w formie pisemnego wniosku o dopuszczenie programu do użytku przedszkolnego.

4. Dyrektor przedszkola ds. pedagogicznych, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.

5. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego, stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

6. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

7. Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, organizacja wychowania i kształcenia dzieci w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym jest następująca:

1) co najmniej 1/5 czasu przeznaczona jest na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku, itp.), organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i inne);

3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4) pozostały czas – 2/5 czasu, nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

8. Podstawę programową wychowania przedszkolnego uzupełnioną i poszerzoną przez wybrane zajęcia dodatkowe (m. in.: rytmika z umuzykalnieniem, nauka religii, gimnastyka korekcyjna) realizuje podczas całego pobytu dziecka w przedszkolu.

9. Warunki organizowania religii określają przepisy w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

10. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

11. Czas trwania zajęć organizowanych przez nauczyciela i zajęć prowadzonych dodatkowo,

powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 2,5-4 lat około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5 lat około 30 minut.

12. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć , w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.

13. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dodatkowych.

14. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

15. Dokumentacja przebiegu wychowania i nauczania może być udostępniona:

1) przedstawicielom organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

2) rodzicom (opiekunom prawnym) na ich życzenie w części dotyczącej informacji o dziecku;

3) pracownikom naukowym i studentom, za zgodą i w obecności dyrektora lub osoby przez niego wskazanej, w zakresie dotyczącym prowadzenia badań na terenie przedszkola.

§ 29

W danym roku szkolnym, Właściciel Przedszkola – Bogusława Sobesto określa szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki. Jest to w szczególności:

1) ogólna liczba dzieci wraz z podziałem na oddziały;

2) czas pracy poszczególnych oddziałów;

3) liczba pracowników przedszkola, pedagogicznych i niepedagogicznych;

4) kwalifikacje nauczycieli i stopień awansu zawodowego.

§ 30

1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez dyrektora przedszkola ds. pedagogicznych we współpracy z organem prowadzącym, i uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zalecane warunki realizacji „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego”.

3. W szczególnych przypadkach organizacja dnia może ulec zmianie (organizacja wycieczki, lub uroczystości).

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 31

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem dodatkowych dni wolnych od pracy oraz przerw ustalonych przez osobę prowadzącą zgodnie z ust. 5.

2. Dodatkowymi dniami wolnymi od pracy mogą być te dni robocze, które wypadają między dwoma dniami wolnymi oraz Wigilia Bożego Narodzenia.

3. Przedszkole czynne jest w godzinach 7:00-17:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

4. Na wniosek rodziców godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie.

5. Przerwa wakacyjna w pracy przedszkola może trwać od 1 tygodnia – 1 miesiąca /lipiec, sierpień/ ustalona, co roku przez właściciela przedszkola i podana rodzicom do wiadomości do końca lutego danego roku.

6. W przedszkolu mogą być prowadzone dodatkowe zajęcia tj. nauka drugiego języka obcego /do wyboru j. niemiecki i francuski/, kurs tańca, basen lub inne na wniosek rodziców i na ich koszt.

7. Przedszkole może współpracować z innymi placówkami, szkołami, organizacjami społecznymi w celu wzbogacenia wiedzy, wymiany doświadczeń, organizowania wspólnych form doskonalenia zawodowego.

Rozdział 5

Zasady odpłatności

§ 32

1. Przedszkole prowadzi płatne wychowanie i nauczanie.

2. Opłata za przedszkole (czesne) obejmuje:

1) koszty mediów i środków czystości;

2) koszty opieki pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej;

3) wyposażenie dziecka w materiały plastyczne;

4) koszty zajęć dodatkowych organizowanych dla wszystkich dzieci (język angielski, gimnastyka ogólnorozwojowa
z elementami gimnastyki korekcyjnej, , zajęcia umuzykalniające (rytmika),  indywidualne zajęcia z logopedą , opieka psychologa;

5) wycieczka w roku szkolnym;

6) teatrzyk, koncert lub zajęcia edukacyjne zorganizowane na terenie przedszkola.

3. Przedszkole umożliwia zorganizowanie na wniosek rodziców innych zajęć dodatkowych

/basen, drugi język lub inne/ pod warunkiem pokrycia ich kosztów przez rodziców dzieci
biorących udział w wymienionych zajęciach.

4. Opłata czesnego nie podlega zwrotowi w przypadkach nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 33

1. Przedszkole prowadzi wyżywienie w zakresie 4 posiłków dziennie.

2. Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą korzystać z dowolnej ilości posiłków (od 1 do 4
– I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek).

3. Przedszkole prowadzi wyżywienie według wskazań lekarzy specjalistów.

4. Opłata za wyżywienie, to koszty produktów żywnościowych przeznaczonych do
przygotowania posiłków, ustalane w postaci dziennej stawki żywieniowej.

5. Dzienną stawkę wyżywienia oraz poszczególnych posiłków ustala Właściciel Przedszkola.

6. Rodzicom przysługuje zwrot kosztów wyżywienia za każdy dzień nieobecności w danym miesiącu. Kwota ta odliczana jest od czesnego w następnym miesiącu.

§ 34

Opłatę za przedszkole należy uiszczać z góry, nie później niż do 5 dnia danego miesiąca bezpośrednio do dyrektora przedszkola lub przelewem na konto placówki.

Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 35

1. Właściciel Przedszkola zatrudnia:

1) wicedyrektora ds. pedagogicznych;

2) nauczycieli;

3) pracowników niepedagogicznych;

4) specjalistów (np.: logopedę, rehabilitanta, pedagoga specjalnego, psychologa)
w zależności od potrzeb.

2. Zasady zatrudniania określają odrębne przepisy.

§ 36

1. Nauczyciele podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym.

2. Nauczyciel ma obowiązek przedstawienia Właścicielowi Przedszkola, przed nawiązaniem stosunku pracy, informacji z Krajowego Rejestru Karnego, że nie był karany za przestępstwo umyślne.

3. Organ prowadzący przedszkole i dyrektor ds. pedagogicznych, są zobowiązani występować z urzędu w obronie nauczycieli, których uprawnienia zostały naruszone.

4. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Dba o własny rozwój zawodowy, planuje go i analizuje swoją efektywność.

5. Nauczyciel zobowiązany jest realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

6. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci.

7. Nauczyciel w szczególności:

1) planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o program lub zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość;

2) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;

3) dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej,
emocjonalnej, ruchowej i umysłowej;

4) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej;

5) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;

6) stosuje aktywizujące metody pracy;

7) analizuje efekty działań edukacyjnych;

8) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;

9) prowadzi i organizuje różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka i jego rodziców.

8. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania:

1) informuje rodziców o realizowanych zadaniach i treściach wynikającej z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy;

2) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka (przekazywanie informacji odbywa się w gabinecie logopedycznym lub w sali, pod warunkiem, że nie ma tam dzieci);

3) zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do kształtowania u dzieci określonych w niej wiadomości, postaw i umiejętności;

4) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie – w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych (dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne);

5) udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, karty pracy dzieci, arkusze diagnostyczne rozwoju dziecka, arkusze obserwacji dziecka ).

9. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje w arkuszach obserwacji rozwoju dziecka i w arkuszach diagnozy przedszkolnej.

10. Nauczyciel przeprowadza w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza dzieci 5-letnich).

11. Nauczyciel opracowuje w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” i przekazuje ją rodzicom do dnia 30 kwietnia za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

12. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole zawiera opis mocnych i słabych stron dziecka oraz działania w celu wspierania rozwoju dziecka.

13. Nauczyciel opracowuje wnioski i przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z diagnozy przedszkolnej.

§ 37

 1. Nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej dodatkowo:

1) świadczy wraz z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z dziećmi niepełnosprawnymi;

2) rozpoznaje potrzeby wychowawcze i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,

3) współorganizuje zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w formach integracyjnych;

4) wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybiera lub opracowuje program wychowania przedszkolnego;

5) dostosowuje realizację programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych podczas realizacji zajęć organizowanych przez nauczyciela przedszkola;

6) opracowuje Indywidualne Programy Edukacyjno –Terapeutyczne z zespołem do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla każdego dziecka niepełnosprawnego i realizuje indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, oraz rodzaje zajęć prowadzonych z dzieckiem;

7) uczestniczy w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli prowadzących grupę oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie realizowanym przez nauczycieli i specjalistów;

8) udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;
9) prowadzi rewalidację indywidualną;

10) prowadzi i organizuje różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej
dla dziecka i jego rodziny.

11) prowadzi obowiązkową dokumentację pedagogiczną.

2. Systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności poprzez m.in.:

1) zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w przedszkolu;

2) udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;

3) aktywny udział w WDN i zebraniach rady pedagogicznej;

4) samokształcenie.

§ 38

1. Do obowiązków logopedy należy:

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci;

2) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. w codziennej pracy z dzieckiem;

3) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;

4) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej z dziećmi, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy;

5) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci, przy ścisłej współpracy z
nauczycielami;

6) prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców, na zasadzie współpracy w celu ujednolicenia terapii;

7) udział w zebraniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami;

8) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej;

9) odpowiedzialność za jakość i efektywność prowadzonych zajęć logopedycznych.

2. Do obowiązków pedagoga należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz
wspierania mocnych stron dzieci;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci;

3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań w zakresie profilaktyki problemów dzieci;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolem;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 39

1. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe należy:

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny
rozwój powierzonych ich opiece dzieci;

2) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za jakość tych zajęć,

3) dokumentowanie zajęć, informowanie rodziców o postępach i trudnościach, na jakie napotykają dzieci,

4) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. w codziennej pracy z dzieckiem;

5) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego, dbanie o dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie.

§ 40

1. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno- wychowawczego oraz podwyższenia poziomu pracy przedszkola, w szczególności organizują:

1) zebrania ogólne rodziców – w miarę potrzeb, 1- 2 razy w roku; 2) zebrania oddziałowe – co najmniej 1-2 razy w roku;

3) konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców – systematyczne, w miarę potrzeb;

4) zajęcia otwarte dla rodziców;

5) uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych członków rodziny – wg harmonogramu;

6) „kąciki dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności przedszkola, realizowanych zadaniach i innych wydarzeniach – na bieżąco;

7) spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi – 1-2 razy w roku.

2. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy oddziału i przedszkola.

§ 41

1. Przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-
pedagogiczną, w tym:

1) sporządza informacje o dziecku kierowanym do badań;

2) kieruje dzieci na badania psychologiczno-pedagogiczne;

3) realizuje zalecenia do pracy z dzieckiem, zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego.

2. Przedszkole współpracuje z innymi specjalistami, zwłaszcza:

1) prowadzi oświatę zdrowotną;

2) pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych;

3) organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów;

4) organizuje spotkania i konsultacje ze specjalistami;

5) organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.

§ 42

1. Przedszkole zatrudnia pracowników niepedagogicznych, są nimi:

1) kucharka, pomoc kucharza;

2) pomoc nauczyciela;

3) robotnik do prac ciężkich – konserwator.

2. Pracownicy niepedagogiczni współuczestniczą w procesie wychowawczo-opiekuńczym m.in. poprzez:

1) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu;

2) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowanie ich godności osobistej;

3) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

3. Do obowiązków pracowników niepedagogicznych należy:

1) dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenie przedszkola;

2) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.;

3) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy;

4) przestrzeganie dyscypliny pracy;

5) dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą.

4. Pracownicy zobowiązani są do wykonania innych czynności zleconych przez Właściciela Przedszkola , wynikających z organizacji pracy przedszkola.

5. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa Właściciel Przedszkola – Bogusława Sobesto, w przydziale czynności na kolejny rok szkolny.

6. Status prawny nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolu oraz zasady zatrudniania i wynagradzania, określają odrębne przepisy.

§ 43

Pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych osobowych dziecka i ich rodziców.

 

Rozdział 7

Prawa i obowiązki rodziców

§ 44

 1. Rodzice mają w szczególności prawo do:

1) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;

2) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rozwojowych dziecka;

3) uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną;

4) pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą, pedagogiem, nauczycielem wspomagającym,

5) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.

2. Obowiązkiem przedszkola jest dostarczenie rodzicom zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

3. Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in.:

1) przestrzegania niniejszego statutu;

2) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

3) zapewnienia dzieciom 6 letnim regularnego uczęszczanie na zajęcia;

4) systematycznego kontaktowania się z wychowawcami i nauczycielami w sprawie
nieobecności dziecka i efektów kształcenia i wychowania.

4. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć, jako

nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka na zajęciach edukacyjnych w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50%. Niespełnienie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Usprawiedliwienie pojedynczych nieobecności, polega na ustnym podaniu przez rodziców dziecka przyczyn nieobecności i ponoszeniu odpowiedzialności za to usprawiedliwienie.

6. W przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą, usprawiedliwienie nieobecności powinno być poparte zaświadczeniem lub innym dokumentem (np. kartą pobytu w szpitalu) wydanym przez lekarza.

Rozdział 8

Prawa i obowiązki dziecka

§ 45

1. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo- dydaktyczny i opiekuńczy.

2. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1) podmiotowego i życzliwego traktowania;

2) wypoczynku, gdy tego potrzebuje;

3) akceptacji takim jakie jest;

4) własnego tempa rozwoju;

5) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;

6) zabawy i wyboru towarzysza zabaw;

7) regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami;

8) zdrowego i smacznego jedzenia;

9) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.

§ 46

1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1) szanowania wytworów innych dzieci;

2) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia

społecznego opracowanych przez dzieci i nauczycieli;

3) przestrzegania zasad i obowiązków ustalonych w przedszkolu;

4) poszanowania mienia przedszkola (za szkody wyrządzone umyślnie przez dziecko

odpowiadają materialnie rodzice);

5) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości.

§ 47

Właściciel Przedszkola, w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy w przypadku:

1) systematycznego zalegania przez rodziców z opłatami za przedszkole;

2) naruszenia przez rodziców zasad harmonijnej współpracy z przedszkolem i innymi rodzicami;

3) uzyskania opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać w oddziale ogólnodostępnym.

Rozdział 9

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola

§ 48

Przedszkole prowadzi zapisy na nowy rok szkolny od 15 lutego, przy czym:

1) zapisy przyjmuje Właściciel Przedszkola – Bogusława Sobesto;

2) o przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń;

3) zapisując dziecko do przedszkola rodzice wpłacają jednorazową opłatę wpisową w

wysokości określonej w cenniku;

4) dopuszcza się możliwość zapisu dziecka w innym terminie w ciągu roku szkolnego w

ramach wolnych miejsc.

§ 49

1. Warunki i tryb przyjmowania do przedszkola dzieci z różnego rodzaju
niepełnosprawnością określają przepisy w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i
opieki.

2. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane jest do grupy ogólnodostępnej po przedłożeniu:

1) zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko może uczęszczać do
przedszkola;

2) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, określającego poziom rozwoju dziecka wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;

3) orzeczenia o niepełnosprawności.

3. Ustala się okres 1 miesiąca, jako okres adaptacji dzieci niepełnosprawnych do grupy ogólnodostępnej. W przypadku występowania trudności z adaptacją dziecka (np. duża agresja powodująca zagrożenie bezpieczeństwa innych dzieci, problemy natury fizjologicznej lub inne) – dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 50

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 51

Właściciel Przedszkola /Dyrektor – Bogusława Sobesto, każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje do publicznej wiadomości.

§ 52

Tekst jednolity Statutu Niepublicznego Przedszkola „Leśna Polana” w Rącznej, po wprowadzonych zmianach, wchodzi w życie z dniem 13.11.2017 r. na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 2/2017.

Aktualizacja: Statutu zgodnie z Uchwałą Nr 2 z dnia 1września 2022r Rady Pedagogicznej Niepublicznego Przedszkola „Leśna Polana”. w sprawie: organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  w  Niepublicznym Przedszkolu  „Leśna Polana „ w Rącznej

ANEKS do Statutu Niepublicznego Przedszkola „Leśna Polana” w Rącznej

 Podstawa prawna : Rozporządzenie MEN z dnia 2 września 2022r. w sprawie  organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na  odległość /art.125 ust.6 ustawy z dnia 14 .12 2016r – Prawo oświatowe/Dz. U. z 2021rpoz.1082,z późn. zm./

Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  na odległość

I   Dyrektor  przedszkola może zawiesić zajęcia na czas oznaczony i  zarządzić  kształcenie zdalne.

 1. O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny
 2. Kuratorium Oświaty
 3. O zawieszeniu zajęć zostają w dniu decyzji powiadomieni rodzice 

II .Prowadzenie kształcenia zdalnego, zorganizowane będzie w ustalonych okolicznościach w  celu  umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz w celu monitorowania postępów edukacyjnych dzieci .

III. Zasady organizacji kształcenia zdalnego:

 1. Za organizację kształcenia zdalnego w przedszkolu odpowiedzialny jest dyrektor  Bogusława Sobesto.
 2. Wprowadzenie nauczania zdalnego nastąpi w 3 dniu ,jeśli przewidywany okres zawieszenia zajęć  będzie dłuższy niż 2 dni.
 3. Zajęcia zdalne realizowane będą z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem ,uczniem i rodzicem
 4. Ustala się następujące okoliczności do zorganizowania zajęć na odległość:
 5. a) zagrożenie bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.
 6. b) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach w których są   prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci
 7. c) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną
 8.  d) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego zdrowiu dzieci
 9. IV. Szczegółowa organizacja i warunki prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 1. W zakresie wykorzystywanych technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauczyciele realizować będą zajęcia z poziomu komputerów.
 1. Potwierdzenie uczestnictwa dzieci w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem meto i technik kształcenia na odległość ,będzie poprzez telefon i e-meil.
 1. Do realizacji zajęć będą wykorzystywane przez nauczycieli:
 2. a) sprawdzone materiały edukacyjne i strony internetowe
 3. b) e-boki ,linki do słuchowisk, zabawy on-line
 4. c)zdjęcia ,filmiki, materiały takie jak ćwiczenia i propozycje do samodzielnej pracy dzieci z udziałem rodziców
 5. d)materiały prezentowane w programach telewizji i radia

4.Materiały niezbędne do realizacji tych zajęć przekazywane będą pocztą elektroniczną ;

a)poprzez stronę internetową przedszkola i Facebooka

b) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms

c) drogą meilową na adres rodzica lub utworzony adres oddziałowy

d) elektroniczny kontakt z nauczycielkami i specjalistami w godzinach ustalonych  harmonogramach i opublikowanych na stronie

internetowej przedszkola.

5.Warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w zajęciach zdalnych w odniesieniu do stosowanych technologii informacyjno -komunikacyjnych dotyczą :

a)planowania zajęć z uwzględnieniem właściwego planowania zajęć z uwzględnieniem:

-równomiernego obciążenia dzieci w poszczególnych dniach tygodnia

– zróżnicowania zajęć w każdym dniu

-możliwości psychofizycznych dzieci, wysiłku umysłowego w ciągu dnia

-łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia

– konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego z czasu spędzanego przed ekranem komputera lub telewizora

6.Sposób potwierdzenia uczestnictwa dzieci w zajęciach realizowanych z

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ,uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności dziecka oraz warunki

techniczne i oprogramowanie sprzętu służące do edukacji.

a)rodzice mogą przesyłać zdjęcia  prac i zabaw prowadzonych z dziećmi , drogą  meilową

b)rodzice kontaktują się z nauczycielami poprzez rozmowy telefoniczne

7.Nauczyciele zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpiecznego uczestnictwa w zdalnych zajęciach ujętych w ustaleniach prawnych o ochronie danych osobowych.

8.Dyrektor przedszkola na wniosek rodziców  dziecka umożliwia dziecku ,które posiada orzeczenie o potrzebie   indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość , indywidualny kontakt z nauczycielem uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu.

     Aneks do Statutu Niepublicznego Przedszkola „Leśna Polana” został   zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr.2/2022r Rady Pedagogicznej z dn.1 września 2022r